• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Bosch Advocatenkantoor is een eenmanszaak welke wordt gedreven voor rekening van Mr. J.J.A. Bosch. Bosch Advocatenkantoor werkt samen met mr. L.A.J. Vleesenbeek h.o.d.n. Vleesenbeek advocatuur en mr. F.S. Jansen h.o.d.n. Akragon Advocatuur. De samenwerking treedt naar buiten onder de naam Agniese Advocaten gevestigd aan de Noordsingel 128b 3032 BJ Rotterdam. Deze samenwerking is geen samenwerkingsverband in de zin van de samenwerkingsverordening en heeft geen rechtspersoonlijkheid alle advocaten oefenen voor eigen kosten en rekening hun praktijk uit.
2.

Deze algemene voorwaarden strekken alleen ten behoeve van de praktijk van Mr. J.J.A. Bosch alsmede ten behoeve van degenen die voor hem werkzaam zijn.

3.

Alle opdrachten worden met ter zijdestelling van de artikelen 7:404, 7:404 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bosch Advocatenkantoor.

4.

Bosch Advocatenkantoor is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bosch Advocatenkantoor wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.

5.

Alle afspraken jegens Bosch Advocatenkantoor vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Bosch Advocatenkantoor binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

6.

Klachten kunnen binnen één jaar nadat de klager-opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop deze zijn aanspraak baseert worden ingediend bij Boschadvocatenkantoor. De klachten worden behandeld conform een intern vast gesteld klachtenreglement.

7.

Bosch Advocatenkantoor zal bij het inschakelen van derden (zoals schade-experts, belastingadviseurs en accountants, doch uitgezonderd deurwaarders en procureurs) zoveel mogelijk te voren overleg plegen met de opdrachtgever. Bosch Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van alle ingeschakelde derden en zij is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

8.

De opdrachtgever vrijwaart Bosch Advocatenkantoor tegen alle aanspraken van derden en is gehouden Bosch Advocatenkantoor de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aan spraken te vergoeden.

9.

Bosch Advocatenkantoor is gerechtigd haar werkzaamheden eerst aan te vangen of voort te zetten nadat de opdrachtgever een in redelijkheid door Bosch Advocatenkantoor vast te stellen voorschot heeft voldaan.

10.

Een overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Verschotten (zoals onder meer griffierechten en deurwaarderkosten en reis en verblijfkosten) worden gescheiden van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een percentage van 5 procent van het honorarium wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht ter dekking van niet te specificeren kantoorkosten zoals onder meer papier, portie, telefoon en telefax, kopieerkosten, alsmede kosten die samenhangen met de uitvoering van de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

11.

Declaraties van Bosch Advocatenkantoor dienen zonder verrekening binnen veertien dagen na afgifte te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en is hij vertragingsrente die gelijk is aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW aan Bosch Advocatenkantoor verschuldigd. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Bosch Advocatenkantoor gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na de aanmaning de declaratie niet voldoet, is hij buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zulks met een minimum van €100,-.

12.

Bosch Advocatenkantoor archiveert afgesloten dossiers gedurende een periode van vijf jaar. Na ommekomst van deze periode worden de dossiers vernietigd.

13.

Op de rechtsverhoudingen tussen Bosch Advocatenkantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Naast de wettelijk bevoegde rechter is de rechtbank te Rotterdam tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit een aan Bosch Advocatenkantoor verstrekte overeenkomst van opdracht en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

 

Contact
Noordsingel 128b
3032 BJ ROTTERDAM

Tel.: 010 - 268 1576


Postbus 299
3000 AG ROTTERDAM

Familierecht

Het personen- en familierecht, waaronder echtscheidingen.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht

Strafrecht

Het (jeugd)strafrecht